Visa Schengen quá cảnh sân bay

Visa quá cảnh là loại giấy phép dành cho công dân đến từ một quốc gia bất kỳ hoặc có điểm khởi hành không thuộc khối Schengen cần để quá cảnh tại khu vực quốc tế của sân bay, trong khi máy bay đang tiếp liệu hoặc khi phải chuyển máy bay. Visa này …